ÇALIŞANINIZ ; Özel İstihdam Bürolarından Olacak Artık .Nasıl Mı ?

 ÇALIŞANINIZ ; Özel İstihdam Bürolarından Olacak Artık .Nasıl Mı ?
Çalışma hayatımıza yeni giren  ve iş mevzuatımıza dahil olunan özel istihdam bürolarından ÇALIŞAN  hizmeti almak . Öncelikle  Mevzuatı ;
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi :31.10.2016
Sirküler No :2016/053
Konu : Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisi
11.10.2016 tarihinde yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile özel istihdam
bürolarının geçici iş ilişkisi kurmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Böylelikle
eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
1. Yönetmelik’te Yer Alan Tanımlar
Özel istihdam bürosu: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli
işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma
faaliyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler
tarafından kurulan bürolardır.
Geçici iş ilişkisi: Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir
işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak işçisini geçici olarak bu işverene
devretmesidir.
Geçici işçi sağlama sözleşmesi: Özel istihdam bürosu ile işveren arasında işçinin, iş
görme edimini yerine getirmek üzere geçici iş ilişkisi kapsamında yapılan yazılı
sözleşmedir.
2. Yönetmelik’e Göre Özel İstihdam Bürolarının Faaliyetleri
Özel istihdam büroları;
* İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerini,
* İşgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri,
* Kurumca izin verilen özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi kurma faaliyetlerini
gerçekleştirebilecektir.
3. Geçici İş İlişkisi Faaliyetlerinde Taraflar Arasında İmzalanacak Sözleşmeler
Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi
çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak
kurulur.
Sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmakla birlikte aşağıda belirtilen hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir:
* Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici
işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği,
özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin
ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır.
* Sözleşmeye, geçici işçinin Kurumdan veya bir başka özel istihdam
bürosundan hizmet almasını ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra
geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin işyerinde
çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz.
* Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe
çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre
üç ayı geçemez.
4. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin Kurulabileceği
Haller
* 4857 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen analık
izninin bitiminde ebeveynlerden birinin kısmi süreli çalışmayı talep etmesi
halinde en fazla çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip
eden ay başına kadar geçen süre ile 74’üncü madde de kadın işçilerin analık
izinlerini kullandığı süre boyunca ve işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş
sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde (bu hallerin devamı süresince),
* Mevsimlik tarım işlerinde (süre sınırı olmaksızın),
* Ev hizmetlerinde (süre sınırı olmaksızın),
* İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde
(en fazla 4 ay süreyle),

* İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli
ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde (en fazla 4 ay
süreyle),
* İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi
kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde
(en fazla 4 ay süreyle),
* Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde (en fazla 4 ay
süreyle) kurulabilecektir.
* Geçici işçi çalıştırma sözleşmesinin, “Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden
iş artışları hali” dışında diğer maddeler için toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla
iki defa yenilenebilmesi mümkündür.
* Ek olarak belirtmek gerekir ki, geçici işçi çalıştıran işverenin tekrar geçici işçi
çalıştırabilmesi, ilgili pozisyon için en son yapmış olduğu sözleşmenin bitiminden
6 ay geçmesi ile mümkündür.

5. Geçici İş İlişkisi Kurulamayacak Haller
* Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve
kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi
kurulamaz.
* Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nun 65’inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici iş
ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.
6. Geçici İşçi Çalıştırma Koşulları
* İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi
kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde
geçici iş ilişkisiyle çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının
dörtte birini geçemeyecektir. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde
beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilmesi mümkündür.

* İşçi sayısı, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanların, çalışma süreleri
dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülmesi suretiyle tespit edilir.
* Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi sayısı, 4857 sayılı Kanunun
engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin 30’uncu maddesinin
uygulanmasında, özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi
sayısına dâhil edilmeyecektir.
* Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden
itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştırılamayacaktır.

7. Geçici İş İlişkisinde Tarafların Yükümlülükleri
7.1. Geçici İş İlişkisinde İşverenin Yükümlülükleri
* İşyerindeki açık pozisyonları geçici işçisine bildirmek ve kurum tarafından
istenecek belgeleri gerekli görülen sürelerle saklamakla yükümlüdür.
* Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerini özel istihdam bürosuna
derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç;
* Kazadan sonraki üç iş günü içinde
* Meslek hastalığında hastalığın öğrenildiği günden itibaren başlayarak
üç iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.
* Geçici işçi çalıştırdığı süre boyunca bu işçilere karşı eşit muamele ilkesini
gözetmekle yükümlüdür.
* Varsa işyerindeki sendika temsilcilerine işyerindeki geçici işçilerin istihdam
durumuna ilişkin bilgileri bildirmekle yükümlüdür.
* İş güvenliği çerçevesinde öngörülen eğitimleri vermek ve gerekli görülen
tedbirleri almakla yükümlüdür.
* İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi
kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde
kurulan geçici iş ilişkisinde geçici işçi çalıştıran işveren, işyerinde bir ayın
üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini her ay
kontrol etmekle yükümlüdür.

* Geçici işçi çalıştıran işveren, geçici işçilerin ödenmeyen ücretleri olması
halinde özel istihdam bürosunun alacağından mahsup ederek geçici işçilerin
en çok üç aya kadar olan ücretlerini işçilerin banka hesaplarına yatırmakla
yükümlüdür.
* Ayrıca işveren yukarıda belirtilen ödenmeyen ücret tutarlarını ve
ücreti ödenmeyen işçileri il müdürlüğüne veya hizmet merkezine
ödeme gününden itibaren on beş gün içinde bildirmelidir.

7.2. Geçici İş İlişkisinde İşçinin Yükümlülükleri
* İşçi, işverenin vermekle yükümlü olduğu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine
katılmakla yükümlüdür.
* İşçi kendi kusuru ile neden olduğu zararlardan işverene karşı sorumludur.
* Geçici işçi, işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup
edilmek üzere kesinlikle avans ya da borç talebinde bulunamayacaktır.
7.3. Geçici İş İlişkisinde Özel İstihdam Bürolarının Yükümlülükleri
* Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri
aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür.
* Geçici işçi sağlama sözleşmesinin sona ermesi tarihinden itibaren devam eden
iş ilişkisinin olması durumunda, sona erme tarihinden itibaren geçici işçi
çalıştıran işveren ve işçi arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulduğu kabul
edilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, özel istihdam bürosu işçinin
geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve
sosyal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı şekilde sorumlu
olacaktır. Geçici işçileri çalışmadıkları dönemlerde dahi özel istihdam
bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden istekleri doğrultusunda
yararlandırmakla yükümlüdür. Özel istihdam bürosu, işçisine ilişkin 6331
sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanundan
doğan yükümlülükleri, 4857 sayılı Kanunun 7’nci maddesi saklı kalmak
kaydıyla yerine getirmekle yükümlüdür.

8. Özel İstihdam Bürolarının Geçici İş İlişkisi Yetkisi İçin Gerekli Koşullar
Başvuru tarihinden önceki iki yıl süresince kesintisiz faaliyet gösteren Kuruma kayıtlı
özel istihdam bürolarına aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde Türkiye İş Kurumu
tarafından geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmektedir.
* Kurumca yapılacak inceleme sonucunda olumlu rapor düzenlenmiş olması,
* Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak üzere başvurulan tarihte brüt asgari ücret
tutarının iki yüz katına denk gelen miktarda teminat verilmiş olması,
* Kurum alacağının bulunmaması,
* Vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması, Sosyal Güvenlik Kurumuna
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borcunun bulunmaması veya vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
olan borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş,
taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış
olması ve bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaların devam etmesi,
* Uygun bir işyerine sahip olması şartları aranmaktadır.

Çalışma alanında istihdamı artıracak proje olarak bakılmakta olup,istihdam kolaylaştırıcı ,gerçek işsizlere iş imkanı,mevsimlik çalışanlara SSK imkanı  getirirken ,SSK lı çalışmayı desteklemektedir.
İnsan kaynağı bulmada, vasıflı insan kaynağı oluşturmada,part time kaynaktan faydalanmada  yüksek katkı sağlaması beklenmektedir.Artık işverene müjde denilmekte …
İşverenler müjde ÇALIŞANINIZ  özel istihdam bürolarından

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.