Devlet Borçlarını Yapılandırma Zamanı

Şimdi devlet borçlarını yapılandırma zamanı , 30 Ekim son gün !

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,
• 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
• Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,
• Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
• Varlık Barışı,
• Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
• İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
• Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
• Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
• Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
• Yapılandırılan borçları kredi kartı ile ödeme,
• 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
• Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi, imkanı sağlanmaktadır

Bu konuyu 10 soruda cevaplandıralım;
YASAL DÜZENLEMELER

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Vergi Affı Kanunu, 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Soru.1 Af Kanunu’nun Getirdiği İmkanlar Nelerdir?

  1. Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılacaktır.

b.İhtilaflı alacaklar tasfiye edilmek üzere davadan vazgeçilerek vergi idaresi ile gelip anlaşılabilinecektir.

  1. Matrah artırımı ve matrah artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması öngörülmüştür.
  2. Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi amaçlanmaktadır

e Varlık Barışı uygulaması yeniden getirilmiştir.

Soru.2 Hangi Kesinleşmiş Alacaklar Yapılandırılıyor?

Vergi dairelerin vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları, bazı idari para cezası alacaklarıiçin başvurulabilmektedir.

Soru.3 Hangi Vergiler Kanun Kapsamındadır?

30 Haziran 2016 dahil bu tarihten önceki dönemi kapsayan vergilerden, bu tarihe kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, gelir(stopaj), kurum(stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı vergiler ile 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar ve motorlu taşıtlar vergisi ile verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ve RTÜK idari para cezaları, vb. alacakların tamamı yeniden yapılandırma kanunu kapsamındadır.

Ayrıca vadesi kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen ancak vergi dışındaki diğer amme alacakları(ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi) aynı zamanda kanun kapsamında aftan yararlanacaktır.

 Soru.4 Diğer Amme Alacakları Nelerdir?

Yine vergi dairelerince takip edilen ancak vergi dışı amme alacakları ise vadesi kanunun yayım tarihi olan 19 Ağustos 2016 tarihinden önce gelen bu tarih dahil, aşağıdaki amme alacakları da yapılandırma kapsamına girmektedir.

Ecrimisil,Kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, Destekleme ve fiyat istikrar fonu alacakları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmediği için vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve süresinde ödenmediği için vergi dairelerine intikal ettirilen sulama tesisleri işletme ve bakım ücreti, sulama tesisleri yatırım bedeli gibi alacaklar,Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar gibi amme alacakları yapılandırılacaktır.

Soru.5 Hangi İdari Para Cezaları Kanun Kapsamındadır?

30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen bu tarih dahil, aşağıdaki idari para cezaları yapılandırmadan yararlanmaktadır.Trafik idari para cezası, Karayolu taşıma idari para cezası, Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası,Seçim para cezası, Nüfus para cezası

Soru.6 Af Kanunu İçin Başvuru Nereye ve Nasıl Hangi Sürede yapılmalıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi(www.gib.gov.tr) üzerinden başvurular yapılabilmektedir.  Ancak borçlu, bağlı olduğu vergi dairesine 31 Ekim 2016 tarihine kadar, bu tarih dahil, mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla da başvurabilmektedir.  Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar ise her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Talep ettikleri dönem ve tür için sadece başvurup yararlanabilecekleri gibi tüm borçları için de başvuru yapabilirler.

Soru.7- Kesinleşmiş Alacakların Ödemeleri Nasıl Hangi Sürelerde ödenecektir?

Kanunun kapsamında hesaplanan ödemeler borçlunun tercihine göre Kasım / 2016 ayından başlamak üzere peşin veya taksitler halinde yapılabilecektir.

Peşin ödemeler ilk taksit ödeme süresi olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Peşin ödemelerde haliyle herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır.

Ayrıca Peşin Ödeme ile ilgili özel bir düzenleme daha vardır. Buna göre, İlk taksit ödeme süresi vergi için Kasım / 2016 ve Sgk İçin Aralık / 2016 ayı içinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca %50 ilave indirim(peşin ödeme indirimi) yapılacaktır.

Taksit imkanını tercih eden borçlular ise; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit seçeneklerinden birini tercih edebilecektir. Taksit sayısı artıkça uygulanan faiz de ona göre artmış olacaktır. İlk vergi taksiti Kasım / 2016, İlk Sgk Taksiti Aralık / 2016 ayında ödenecektir. Sonraki taksitler ise 2’şer aylık devrelerle yapılması gerekmektedir. Erken ödeme yapılması durumunda haliyle ilgili katsayıya göre faiz indirimi yapılacaktır.

Taksitle ödemelerde aşağıdaki katsayılar uygulanarak borç belirlenip tahsil edilecektir.

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

Kredi kartıyla da ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı işlem tarihi ödeme tarihiniz olacaktır. Ödeme belgesi bilgisayar çıktısı olarak muhafaza edilebilir.

Ayrıca ,Daha önceki aff kanunundan yaralananlarda borçlular isterse bu yeni af kanunu kapsamında borçlarını yeniden  yapılandırabileceklerdir.

Soru.8-  Ödemelere ilişkin Kırmızı Çizgiler Nelerdir?

Yine kanunun ödemeye ilişkin sınırlarını da hemen belirtecek olursak; birincisi ilk taksit 2016 yılında ve 2. Taksit 2017 yılında ödemeyi yerine getirmek zorunludur kanunun borç yapılandırmasından yararlanmak için.İkinci olarak belirtilmesi gereken husus Taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesi süresinde ödenmezse veya eksik ödenirse Kanun hala ihlal edilmiş sayılmaz. Ancak bir takvim yılında 3 tanesi ödenmediği durumda yapılandırma bozulur.

Eğer bir takvim yılında en fazla 2 taksit aksatılarak ödeme yapılmış olsa bile ödemeye devam edebilirsiniz ve süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenirse, yapılandırma bozulmadan, geç ödenen süre için gecikme zammı oranında bir zamla ödeme yapılabilecektir.

Eğer yapılandırma bozulursa, borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanundan yararlanmış olacaktır.

Diğer bir sınırlandırma ise; taksitlendirilen borçlar içinde yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir ve kurumlar(stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi borcunuz bulunuyorsa, taksit ödeme süresi boyunca cari dönemde tahakkuk edecek tutarların süresinde ödenmesi gerekmektedir.

İade alacağı olan mükellefler mahsup talebinde bulunarak da bu yapılandırma borçlarını ödeyebilirler.

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Buna isabet eden teminatlarda iade edilecektir.

Soru.9 Yapılandırma Nasıl Yapılacak, Devlet Hangi Alacaklarından Vazgeçmiş Olacak?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki, kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarlarının tahsilinden asla vazgeçilmeyecektir.

Sadece bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı, ve gecikme cezasından vazgeçilecek ve bunun yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarlar ödenecektir.

Kesinleşmiş alacaklarda;Alacak asıllarının tamamı,gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esasalınarak belirlenen tutar, alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (usulsüzlük cezaları) % 50’si, kapsam dahilindeki trafik idari para cezaları ve diğerlerinin tamamı ile faizleriyerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutartahsil edilecektir.

Bu durumda;Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının,alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan % 50’sinin, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Soru.10-  6736 Sayılı Kanun Dava Konusu Vergilere İlişkin Hangi Avantajlar Getiriyor?

 Dava Eğer Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesindeyse;

 -Alacak asıllarının % 50’si,  – Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE)esasalınarak hesaplanacak tutar,- Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının(usulsüzlük ve özel usulsüzlük) % 25’i,-İdari para cezalarının %50’si,tahsil edilecektir.

Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek ve silinmiş olacaktır.

Dava Eğer Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesindeyse Vergi Mahkemesince Verilmiş En Son Karara Bakılması Gerekir.

1-Eğer Karar TERKİN ise;

-Alacak asıllarının %20’si ve Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE)esasalınarak hesaplanacak tutar,-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının(usulsüzlük ve özel usulsüzlük) ise %10’u,-İdari para cezalarının terkin edilen cezanın %20’si,tahsil edilecektir.

2-Eğer Karar TASDİK VEYA TADİLEN TASDİK ise;

-Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı, Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar,-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezaların(usulsüzlük ve özel usulsüzlük) tasdik edilen kısmının %50’si ve terkin edilen kısmın %10’u,-İdari para cezalarının tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si tahsil edilecektir.

Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmıve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi vegecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek ve silinmiş olacaktır.

Yasa bir çok avantajlar sunmaktadır.Bunun için şirketinize,vergi-ssk ve diğer amme alacaklarına göre bir çok önemli hususlar barındırmaktadır. Bu konuda uzman mali müşavirlik ofislerinden faydalanabilir

Hayırlı olsun

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.