İŞE İADE nasıl olur ?

İş davalarında   İŞE İADE davaları önemli bir  yer tutar  .Peki  işe iade davası  kazanılıyor mu ? kaybetme nedenleri nelerdir ? Önceden bilsek iyi olur türünden bir çok  sorular gelmektedir. Şimdi  bu konuyu biraz  açalım ;

Öncelikle  işçinin iş yerinden haklı  olarak işine son verilmesi   gereklidir. Bir de geçerli bir nedene bağlı olmaksızın işverenin keyfi bir nedenle işten çıkarılması gereklidir.  İşçi lehine  özel durumlar  gereklidi.

Bu özel durumlar ;

1- İşçinin çalıştığı iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması,

2- İşçinin en az altı aylık kıdemi olması,

3- İşçinin belirsiz süreli olarak çalışılıyor olması,

4- Feshin geçerli bir neden  olmaksızıxn iş  feshi  olması gerekmektedir.

5-  İşveren keyfi olarak işten çıkarıldığında ,

işe iade davası açabilir.

Dava açma süresi ; 1 ay  
işten çıkarılan işçi,  fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ikametgahındaki veya işin yapıldığı yerdeki iş mahkemesinde dava açabilir. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde yetkili mahkeme o yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Bir aylık süre hak düşürücü süredir. Bu süre geçtikten sonra açılan davalar mahkemece ret edilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

Kesinleşen mahkeme kararın işçiye tebliğ edilmesini takip eden 10 gün içinde işçi işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Bu sürede başvuru yapmazsa işveren tarafından yapılan fesih geçerli olur.

Yeniden işe başvuru : 10 gün  İşe başlama :1 ay süre var 

İşveren kesinleşen mahkeme kararına göre iş yerinde yeniden çalışmaya başlamak için 10 gün içinde başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Eğer başlatmazsa işçiye en az dört aylık, en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Tazminat Miktarı :  en az 4 ay ücreti

Mahkeme feshin geçersizliğine kararı ile ,  işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  Bu  tazminat o günkü güncel ücrettir.

İşe iade kararı üzerine işçinin 10 iş günü içerisinde başvurusu üzerine, işveren bir aylık yasal süre içinde işe başlatmama kararını açıklarsa yeni bir fesih işlemi olduğundan o tarihteki ücret esas alınır.

Diğer haklar  da ödenir

Mahkeme kararının kesinleşmesine kadar işçinin çalışmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Dava öncesi işçi veya  işveren sorumluluklarını ve haklarını iyi bilmelidirler.Uzlaşma ile sonuçlanan fesihlerde  uzlaşma yazılı ve ödemelerin banka yolu ile hesaba yapılmasına dikkat edilmelidir.Dava esnasında farklılıklar olmaktadır

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.