KİRALIK İŞÇİ Arıyorum ?

Yeni çıkan  yasa ileçalışma hayatımıza yeni bir  tanım geldi “KIRALIK İŞÇİ ” hayırlı olsun. İşveren fesihlerde bedeller ödüyordu , şimdi  yeni bir imkan  6715 sayılı Yasa . Bu  uygulama çok yeni

İŞVERENLERİN  YETKİLERİ  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahip olacak.

b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek ve Türkiye İş Kurumu tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerle saklamakla yükümlü olacak.

c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam bürosuna derhâl, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlü olacak.

d) Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırmaları,  Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlandırılacaklar.

e) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlü olacaklar.

f) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi de bu eğitimlere katılmakla yükümlü olacak.

En güzel yanı , Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı hâlinde sağlanacak koşulların altında olamayacak.

Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumlu olacak.

ÜCRET  DURUMU ;

Ücret ; Karşılıklı  kurulan geçici iş ilişkisinde söz konusu olacaktır..

Geçici işçi çalıştıran işveren işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlü olacaktır.Ücret garantisi ve kontrolü mevcuttur

ÜCRET ÖDENMEDİĞİNDE;.

Geçici işçi çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka hesabına yatıracak. Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları geçici işçi çalıştıran işveren tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirilecek. Cezada kapıda

 

AVANS ALABİLECK Mİ ? ……YOK

Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alamayacak.

SÜREKLI HALE NASIL GECEBİLİRİ

Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi hâlinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılacak. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumlu olacaktır.İşyerind ekandisini sevdirir,başarılı olur,verimli olursa işverenin talebi ile kadrolu duruma geçebilme hakkı mevcuttur.

TEFTİŞ VAR -CEZA  VAR

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ve geçici iş ilişkisine yönelik inceleme, denetim ve teftiş Bakanlık iş müfettişleri tarafından yapılacak. Kiralık işçi çalıştırmada aykırılık halinde işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için iki yüz elli Türk lirası tutarında İdari Para Cezası uygulanacak.

TAZMİNAT YOK

Çalışma süreleri  yıl olmadığından tazminat hakkı yoktur.Kiralık işçiyi çalıştıran işverenler aynı işçiyi sekiz aydan fazla çalıştırmayacaklarından kıdem tazminatı ödemeyecek, yıllık izin hakkı da vermek zorunda olmayacaklar. Bu tür maliyet unsuruyla karşılaşmayacaklar. Belirsiz süreli sözleşme söz konusu olmayacağından ihbar süreleri tanıma zorunluluğu ile ihbar tazminatı da söz konusu olmayacaktır..

SEÇME SEÇİLME HAKKI

İşverene sınırsız  şekilde seçme ve seçilme hakkı tanımaktadır. Kiralayacağı işçilerden beğenmediği işçiyi ertesi günü geri gönderip yenisini talep edebilecektir.

Uygulama yeni,yasa yeni ve karşılaşılabilecek sorunlarda uzmanlardan yardım talep edilebilir.

 

 

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.