Mali müşavirler dikkat!

Mali Müşavirlere şimdi dikkat etme zamanı !

SGK Başkanlığı son düzenlemeler çerçevesinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmaktadır. Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler bu kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesine esas olan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezalarından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak. Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlerin sorumluluğu kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kendisine teslim edilen defter ve belgelere uygunluğu ve söz konusu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin dayanağını oluşturan defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesindeki şekli uygunluğu ile sınırlı olacak. SGK denetimlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin sağlanmasından ve doğruluğundan işverenler sorumlu tutulacak.

Noter onaylı Yazılı sözleşme  Olacak !

5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler tarafından düzenlenmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında noter onaylı yazılı sözleşme düzenlenecek. Bu sözleşmede;

a) Sözleşmenin tarafları,

b) Düzenlenecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ait olduğu işletme veya işyeri unvanı,

c) İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenin adı soyadı/ unvanı, Vergi kimlik numarası/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,

ç) İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işyerinin adresi,

d) Sözleşmenin geçerli olduğu dönem,

e) Meslek mensubunun adı, soyadı, odası ve ruhsat numarası, adresi, Vergi kimlik numarası/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası hususları bulunacak.

5510 sayılı Kanun’a göre düzenlenecek ve SGK’ya verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları, belgeler ile işverenlerin üçüncü kişiler ile imzalamış oldukları sözleşmelerin yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlere teslim edilmemesi ve teslim edilmeyen defter kayıtları, belgeler ile sözleşmelerin bu kanuna göre düzenlenecek ve kuruma verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesine uygun olmaması ve/veya söz konusu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin dayanağını oluşturan defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde belirtilen şekil uygunluğu yönünden eksik olması halinde yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler bilgisi olmadığı hususlardan sorumlu olmayacaktır.

 

Dr. Resul KURT

Dr. Resul KURT

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO’nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Ülke TV’de çalışma hayatı programının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır. Vergi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Özürlü Hakları, Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren Hakları ve Yükümlülükleri, Muhasebe ve Denetim konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğ sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı Sosyal güvenlik reformu, kıdem tazminatı, sağlık sistemi ve çalışma hayatı sorunlarının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. ESERLERİ A- Yüksek Lisans Tezi Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1999, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) B- Doktora Tezi Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Doktora Tezi) C- Yayınlanmış Kitapları 1- Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları - 1998) 2- Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını - 2002) 3- İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yay.–2. Baskı 2003). 4- Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını - 2003). 5- 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2003). 6- Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek - 2005). 7- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2005) 8- İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 1. Baskı 2006) 9- 5510 Sayılı SSGSS Kanunu -Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını - 2008) 10- 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 11- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., Ankara, 2008 12- Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2008), 13- Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 14- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., 4. Baskı, Ankara, 2008 15- Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat Harcırah ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB Yayını, Ankara 2012. 16- Açıklamalı Ve Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Yayını – 2012 17- Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi, Seçkin yayıncılık,2013. 18- İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Uygulaması, RS yayıncılık,2013. D- Yayınlanmış Makaleleri 1- Diyalog, 2- Yaklaşım, 3- Sosyal Güvenlik Dünyası, 4- Vergi Dünyası, 5- Mali Kılavuz, 6- Mali Çözüm, 7- Legal Mali Hukuk, Gibi mesleki dergilerde yayınlanmış 2.000’in üzerinde makalesi bulunmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.