Şirket Ortağını 6552 Sayılı Kanun ile Bildirmeyene Cezalar yolda

6552 yasa ile  Şirketler de Ortağını Bağkur a  bildirim  için  11/12/2014  süre verildi  Bu süre sonunda bildirim yapmayanlara cezalar yolda

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları ile Limited Şirket Ortaklarının Sigortalı Sayıldıkları Dönemler İçin Verilmesi Gereken Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri ile Daha Önce Verilmemiş Bildirgelerin 11.12.2014 Tarihine Kadar Verilmesi Durumunda Ceza Uygulanmamasına İmkan Sağlayan 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Hakkında.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4- b) 3) maddesinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirketlerin tüm ortakları, sigortalı (eski Bağ-Kur) olarak sayılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 12.05.2010 tarihinde yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11-4) c) maddesine göre;
– Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlayacak olup bu tarih şirket yetkililerince 15 gün içinde kuruma bildirilecektir.
– Limited şirket ortaklarının sigortalılıkları, şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihte başlayacak olup bu tarih ticaret sicil memurluklarınca 15 gün içinde kuruma bildirilecektir.
– Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak olup bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince 15 gün içinde kuruma bildirilecektir.
Yine 5510 sayılı Kanunun 9- b) 3) maddesine göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten; limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten itibaren sigortalılıkları sona erecektir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 14- 2) ç) maddesi gereği;
– Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erecek olup bu tarih şirket yetkililerince ve sigortalılarca 10 gün içinde Kuruma bildirilecektir.
– Limited şirket ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erecek olup bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince 10 gün içinde Kuruma bildirilecektir.
Söz konusu işe giriş ve çıkış bildirgelerinin kanuni süresi içerisinde bildirilmemesi durumunda 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinin (a) bendinin birinci fıkrası uyarınca bildirilmeyen her bir bildirge için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması gündeme gelmektedir. Bu durumda;
1. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, yönetim kurulu üyesi oldukları dönemde “sigortalı” olduklarından yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarih ile yönetim kurulu üyeliği görevlerinin bittiği tarihin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunludur. Anonim şirketler tarafından kağıt ortamında yapılacak bu bildirimin,
1.1. yönetim kurulu üyeliğine seçilme tarihinden itibaren Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek: 4) ile 15 gün içinde,
1.2. yönetim kurulu üyeliği görevinin bittiği tarihten itibaren Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek: 5) ile 10 gün içinde,
yapılması gerekmektedir.
2. Limited şirket ortakları, limited şirket ortağı oldukları dönemde “sigortalı” olduklarından ortak oldukları tarih ile ortaklıktan çıkış tarihlerinin kağıt ortamında Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
2.1. Limited şirket kurucu ortakları, ticaret sicil memurluklarınca şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirilmektedir.
2.2. Hisse devri yoluyla limited şirket ortağı olan yeni ortakların şirket yetkililerince, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek: 4) ile, 15 gün içinde,
2.3. Hisse devri yaparak ortaklıktan ayrılan eski ortakların sigortalılar ve şirket yetkililerince, ortaklar kurulu karar tarihinden itibarenortaklar kurulu kararının, hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek: 5) ile 10 gün içinde,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.
Bu defa 11.09.2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 61’inci maddesi ile daha önce verilmemiş olan söz konusu Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri (Ek: 4) ile Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri (Ek: 5)’nin Kanunun yayımı tarihi olan 11.09.2014’ten itibaren 3 ay içinde verilmesi halinde kanuni sürelerinde verilmiş sayılacağı ve idari para cezası uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu durumda 12 Mayıs 2010 tarihli Yönetmelikte yer alan söz konusu Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri (Ek: 4) ile Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri (Ek: 5)’nin geçmişe yönelik olarak 11 Aralık 2014 tarihine kadar verilmesi halinde verilen bu bildirgeler zamanında verilmiş sayılacak ve verilmeyen her bir bildirge için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmayacaktır.
6552 sayılı Kanuna göre söz konusu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecek, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmeyecektir.
Bu çerçevede geçmişe yönelik cezai işlem yapılmaması amacıyla anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları hakkında daha önce verilmemiş olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri (Ek: 4) ile Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri (Ek: 5)’nin 11 Aralık 2014 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine uyularak cezai işlemle karşılaşılmaması bakımından anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortaklarının sigortalılık dönemleri ile ilgili olarak söz konusu işe giriş-çıkış bildirimlerinin kuruma kağıt ortamında verilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir,

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.