BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA

10 Ekim 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29141
KURUL KARARI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No:  75935942-050.01.04-[01/30]

Toplantı Tarihi: 18/9/2014

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”da;

– 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMS Uygulama Kapsamı hakkındaki Kurul Kararımız ve

– 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla gerekli değişiklikler yapılarak ekteki şekilde “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar’ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

 

EK

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE

DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

 

             MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 5 – (1) Şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Aktif toplamı                      :   75 milyon TL ve üzeri

Yıllık net satış hasılatı         :   150 milyon TL ve üzeri

Çalışan sayısı                      :   250 çalışan ve üzeri

(2)  Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:

 

Hesap dönemleri Bilanço aktif toplamı 75milyon TL veya üzeri midir? Yıllık net satışhasılatı150milyon TL veya üzeri midir? Çalışan sayısı 250 veya üzeri midir? Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu? Denetime tabi midir?
1/1-31/12 20X1 Evet Hayır Hayır Sağlamıyor Referans yıl
1/1-31/12 20X2 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl
1/1-31/12 20X3 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir
1/1-31/12 20X4* Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 20X5 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 20X6 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

*    31/12/20X4 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.”

 

MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Denetime tabi şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait sınırların iki hesap döneminde art arda altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetimin kapsamından çıkar. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sınırların altında kalınan iki ölçütün aynı olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetimin kapsamından çıkma durumu gösterilmiştir:

 

Hesap dönemleri Bilanço aktif toplamı 75 milyon TL veya üzeri midir? Yıllık net satış hasılatı150 milyon TL veya üzeri midir? Çalışan sayısı 250 veya üzeri midir? Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu? Denetime tabi midir?
1/1-31/12 20X1 Evet Hayır Evet Sağlıyor Referans yıl
1/1-31/12 20X2 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl
1/1-31/12 20X3 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabidir
1/1-31/12 20X4* Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 20X5 Hayır Evet Hayır Sağlamıyor Tabidir
1/1-31/12 20X6 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

*    31/12/20X4 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.

 

(2) Denetime tabi şirketler, 7 nci madde çerçevesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkar.”

MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 11 – (1) Denetime tabi olan şirketler, daha sonraki hesap dönemlerinde denetim kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken, aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında varsa TMS’ye uygun olarak hazırladıkları finansal tablolarda yer alan tutarları esas alır. TMS’yi uygulayan şirketler açısından, bağlı ortaklık ve iştirak kavramları 6102 sayılı Kanun ve TMS’deki anlamlarıyla dikkate alınır. Bu durumda, ölçütler belirlenirken bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon yöntemine, iştiraklerin ise özkaynak yöntemine göre konsolide edildikleri finansal tablolar kullanılır.  TMS’ye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların bulunmaması durumunda ise, kendileri ile bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırladıkları bilanço ve gelir tablolarındaki son iki hesap dönemine ilişkin tutarlar dikkate alınarak 7 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanır. Ortalama çalışan sayısının hesabında 8 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Usul ve Esaslar 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.