SGK Prim Teşvikleri

13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Kanunla birlikte işverenlere yönelik çok önemli bir prim teşviki yürürlüğe girmiştir. Buna göre: “31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01.03.2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan işçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.”

İşverenler açısından büyük yük ve külfet olan SGK primlerinin işverenlere ait olan hissesi böylelikle 31.12.2015 tarihine kadar gerekli şartların sağlanması halinde işverenlerden alınmayacaktır.

Peki, bu teşvikten yararlanmak için gerekli olan şartlar nelerdir?

Sigortalılar açısından gerekli olan şartlar; çalışanın 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve kişinin işyerinde fiilen çalışması gerekmektedir.

İşyeri yönünden gerekli olan şartlar ise; özel sektör işverenlerine ait olması, sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, prim belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Görüldüğü üzere teşvikten yararlanma şartları gayet açık belirtilmiştir. Ancak uygulamada “işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması” hususunun anlaşılmadığı görülmektedir. Bu kapsamda örneğin, 2014/Temmuz ayında işe alınan bir çalışan için 2014/Ocak ayında SGK’ya bir bildirim yapılmışsa, bu kişi için teşvikten yararlanma olasılığı yoktur. Ancak 2014/Ocak ve öncesi dönemlerde yapılan bildirimlerin teşvikten yararlanmaya herhangi bir engeli söz konusu değildir.

Yine geçmiş altı aylık dönemde sigortalıların 4/b kapsamında veya isteğe bağlı olarak sigortalı bildirilmelerinin de teşvikten yararlanmaya engel olmadığını belirtmekte yarar var.

Bir diğer hususta “sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması” hususudur. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda SGK’ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Örneğin 204/Temmuz ayında işe alınan bir işçinin çalıştırıldığı işyerinden 2014/1. ayda 4, 2014/2. ayda 6, 2014/3. ayda 8, 2014/4. ayda 3, 2014/5. ayda 4, 2014/6. ayda 6 işçi bildirimin yapıldığı düşünüldüğünde, işçinin işe alındığı dönemden geriye doğru altı aylık toplam 31 işçinin bildirildiği görülmektedir. Bu durumda ortalamamız 31/6= 5,16 olup 5 işçi olarak alınacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı öngörülen teşvikten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

Kanunda bir önceki yazımızda da bahsettiğimiz 5 puanlık indirim uygulamasının önceliği olduğundan, bu indirim uygulamasından yararlananlar aynı zamanda 5 puanlık indirimden de yararlanabileceklerdir.

Teşvikten yararlanma süresi ne kadardır?

Teşvikten yararlanma süresi çalışanların cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir. Buna göre:
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
3) Yukarıda belirtilen belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle,
b) 29 yaşından büyük erkeklerden yukarıda belirtilen belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,
c) (a) ve (b) şıklarındaki kişiler içine kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
ç) 4/(a) kapsamında çalışmakta iken, 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için on iki ay süreyle, uygulanır.

Teşvikten yararlanabileceğiniz tutar ne kadardır?

Bu teşvik tutarı işverenler açısından çok önemli olup, faydalanılacak tutarın düzeyi de maddi olarak işverenleri rahatlatacak düzeydedir. Örneğin asgari ücretle çalışan bir işçinin 2014/Ağustos ayı itibariyle 232,50 TL’lik SGK prim tutarı bu şekilde işsizlik fonu tarafından karşılanmaktadır. Basit bir şekilde, ayda 10 işçisinden belirtilen tutar kadar faydalanan işverenin yıllık kazancı 27.890,00 TL gibi bir meblağ yapmaktadır.

Osman Özbolat

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.