Tahsilat Ve Ödemelerde Bildirme Haddi yeni yılda 7.000 TL Oldu

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mükerrer 257’nci maddesinin 2 numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı’na mükelleflerin işlemleriyle ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirme ve bu zorunluluğunun kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.
Maliye Bakanlığı kendisine tanınan bu yetki çerçevesinde, 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ile hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.
1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı:
Vergi Usul Kanununun 232. nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbapları, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar , defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnafların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla (örneğin nihai tüketiciler) yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları zorunludur.

Tebliğ uyarınca;
1-Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
2- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
3- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü
tahsilat ve ödemelerin, belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal
kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen
belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
4- Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000
TL’yi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin
altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de
aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.
5- Getirilen yeni düzenleme ile Türkiye’de mukim olmayan yabancılardan mal
veya hizmet bedeli olarak yapılacak 7.000 TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerin
de artık tevsik kapsamına alındığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, bankacılık
sistemi olmayan veya ülkemizde kullanılması mümkün olmayan ülkelerle yapılan
alışverişlere ilişkin ödemelerin ne şekilde değerlendirileceği tereddüt konusudur.
6- Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000
TL’yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin
toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu
kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir. Bir diğer
ifadeyle vadeli satışlarda, vade tarihinde ödenen bedellere değil de, işlemin
toplam bedelinin dikkate alınması gerekir.
Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet
karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini
1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun,
taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu
ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım
yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.
Aksi takdirde, serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

2. Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar:
Aşağıda belirtilen ödemelerin ve tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmaları zorunlu değildir:
a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,
b) 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,
c) 11.8.1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,
ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler.

3. Cezai Müeyyide:
Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilecektir. Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinde; tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla yapma zorunluluğu getirilen mükelleflerden bu zorunluluğa uymayanların her birine, her bir işlem için söz konusu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.
Ancak kesilecek özel usulsüzlük cezası toplamı, 442 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, 2015 yılı için 1.060.000 TL’yi geçemez. 2016 yılı için geçerli olacak azami özel usulsüzlük cezası miktarı, Maliye Bakanlığı’nca yayınlanacak Tebliğ ile ilan edilecektir.
2015 yılında VUK’un mükerrer 355’inci maddesinde belirtilen zorunluluklara uymayan birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.300 Türk Lirası, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 660 Türk Lirası, diğerleri için ise 330 Türk Lirası tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. 2016 yılı için geçerli olacak özel usulsüzlük ceza tutarları ise, Maliye Bakanlığı’nca yayınlanacak Tebliğ ile ilan edilecektir. Buna göre, ceza keserken öncelikle işlem bedelinin % 5’i hesaplanacak, daha sonra bu tutar VUK’un mükerrer 355’inci maddesi uyarınca kesilen ceza tutarları karşılaştırılarak, ağır olanı kesilecektir. Karşılaştırılacak tutar, tevsik zorunluluğuna uymayan kişilere kesilecek ceza miktarıdır. Ayrıca, mükellefler arası ticari işlemlerde birinin tahsilatı diğerinin ödemesi olacağından, özel usulsüzlük cezası her iki mükellef için de uygulanacaktır.

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.