Konut Tesliminde KDV İADESİNDE İncelikler

KONUT TESLİMİNDEN DOĞAN KDV İADE TALEPLERİNDE MESLEK MENSUBUNCA SÜRECİN YÖNETİMİ 

 

Meslek mensubunun indirimli orana tabi konut tesliminde bulunan mükellefinin kdv iadesi talebi sürecini yönetirken değerlendirilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.

 

 • Meslek mensubu iade talebi sürecinin yönetimine ilişkin hizmetin karşılığı tutarı belirlemeli ve işi ona göre üstlenmelidir.
 • Meslek mensubu muhasebe ve müşavirlik hizmetlerini yürüttüğü şirketin inşaat projesinin fiilen ilerleme sürecini gözlemlemesinde fayda bulunmaktadır.
 • Meslek mensubunca mükellefin iade talebi öncesinde yüklendiği kdv tutarını indirim yolu ile telafi imkânı bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir.
 • Teslimin yapıldığı dönemde mükellefin yılı içinde nakden/mahsuben iade talebinde bulunabileceğini, takip eden yılda ise önceki yılda yapılan teslimlere ilişkin yıllık nakden/mahsuben iade talebinde bulunulabileceği ve yıllık iade talebinin en erken Ocak ayı, en geç ise Kasım ayı beyannamesi ile talep edilebileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
 • İade tutarının 2018 yılı için 124.0000 TL’sını aşması durumunda şirketin YMM raporu ile iade talebinde bulunabilmesi için süresinde (Ocak ayında) Tam Tasdik sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. İade tutarının 1.124.000 TL’sını aşmaması durumunda ise tam tasdik sözleşmesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Şirketin iadeyi her halükarda vergi inceleme süreci geçirerek alması mümkündür. Meslek mensubunca iadenin vergi inceleme süreci geçirilerek mi yoksa YMM raporu düzenletilerek mi gerçekleştirileceğine ilişkin görüşünü oluşturarak mükellefi bilgilendirmelidir.
 • İnşaat maliyetlerinin fiilen başladığı tarihten bağımsız bölümlerin tamamlandığı tarihe kadar alış faturaları listesinin (Yüklenilen KDV Listesi) iade talebi öncesinde hazırlanması sağlanmalıdır. Zaman alıcı olan bu çalışma inşaatın tamamlanma sürecine bırakılmayarak zamana yayılmalıdır.
 • İade talep edilecek beyanname dönemine ilişkin indirilecek KDV listesinin hazırlanması sağlanmalıdır.
 • KDV iadesi talebi bağımsız bölümlerin fiilen teslimi yapılarak satış faturalarının düzenlendiği dönemde doğmaktadır. Satış faturalarının fiilen teslim öncesi düzenlenmesi durumunda KDV iade hakkı fiili teslim tarihinde doğmaktadır.
 • Nakden iade ilgili belgelerin sunulması ve %120 teminat mektubu karşılığında 5 iş günü içerisinde alınabilmektedir. Teminat mektubunun %100 oranında sunulması durumunda ise nakden iade bir ay içinde gerçekleşebilmektedir. Teminat mektubu YMM Raporuna ilişkin vergi dairesinde gerekli işlemlerin yapılması ile çözülebilecektir. Teminat mektubu başkaca bir olumsuzluk bulunmaması durumunda raporun vergi dairesine teslimini takip eden 60-90 gün aralığında çözülebilmektedir. Meslek mensubunca sürece ilişkin zaman planı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları iadeye ilişkin olarak; İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması, ek süre talebinin uygun bulunmaması, altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edileceği ve teminatın vergi inceleme raporu sonucuna göre çözüleceği meslek mensubunca göz önünde bulundurulmalı ve mükellef bilgilendirilmelidir.
 • İade talebinde YMM Raporu veya vergi inceleme sürecinde olası tenziller göz önünde bulundurularak ihtiyatlı davranılmalıdır. Örn. 3 milyon iade tutarı kalanı YMM raporu sonucu alınmak üzere 2.7 milyon olarak talep edilmesi mükellefe önerilmelidir.
 • İnşaatın Hasılat paylaşımı veya Kat Karşılığı yöntemle yapılması durumunda ilgili Sözleşme örnekleri temin edilerek incelenmesi gerekmektedir.
 • İnşaat ruhsatları (tadil edilen inşaat ruhsatlar dahil) ile İskan ruhsatı (Yapı Kullanım Belgesi) örneklerinin temin edilerek meslek mensubunca incelenmesi gerekmektedir.
 • Bağımsız bölümlerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun net alan hesaplaması proje mühendisine yaptırılarak kaşe ve imzalı aslının temin edilmesi gerekmektedir. Her ne kadar meslek mensubunun uzmanlık alanı dışında olsa da net alan hesaplamaları onaylı proje ile karşılaştırılmasında fayda bulunmaktadır. Proje dışında yapılan ek imalatlar var ise fiili durumun hesaplamalara yansıması sağlanmalıdır. Örn. Aynı kattaki bitişik konutların birleştirilmesi net alanı 150m2 üstünde olabilir.
 • İnşaat alanının (arsanın) Kentsel Dönüşüm alanında olması durumunda ilgili kurumdan alınan yazı örneği talep edilmeli ve inşaat ruhsatlarındaki ada, pafta, parseller ile uygunluğu araştırılmalıdır.
 • İnşaatın Büyükşehirlerde yapılması durumunda ilgili ilçe belediyesinden ruhsat tarihi itibariyle arsanın m2 emlak vergisi değeri yazısı temin edilmeli ve BKK’nın KDV oranı ile ilgili hükümleri doğrultusunda KDV oranı tespit edilmelidir. Ruhsat üzerinde yazılı inşaat adresi, ada, pafta, parsel bilgisi ile belediyeden alınacak m2 emlak vergisi değeri yazısındaki bilgilerin örtüşmesi gerekmektedir. Farklılık var ise nedeni araştırılmalıdır.
 • SGK İlişiksizlik Belgesi temin edilmelidir.
 • Kat İrtifak tapu örnekleri ile Kat mülkiyeti tapu örnekleri temin edilmelidir.
 • Maliyetlerin kayıtlara intikali, KDV iadesi açısından ise Yüklenilen KDV listesinde yer alabilmesi için bağımsız bölümlerin tesliminden önce inşaat maliyeti ile ilgili faturaların alınması gerektiği mükellefe iletilmelidir.
 • Bağımsız bölümlerin tesliminin daire teslim tutanakları ile yapılması, satış faturalarının yasal süre içerisinde düzenlenmesi hususunda gerekli hazırlıkların yapılması sağlanmalıdır.
 • Banka kredisi kullanılmak suretiyle yapılan satışlar ile bağımsız bölümlerin inşaatı sürecinde alınan avansların karşılığı düzenlenecek satış faturalarının birbiri ile uyumu araştırılmalıdır.
 • Bağımsız bölümlerin teslimi için düzenlenecek satış faturaları; gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat irtifakı ve mülkiyeti tapuları ile muhasebe kayıtlarındaki kayıtlı mülkiyet sahiplerinin mutabakatının yapılması sağlanmalıdır.
 • Bağımsız bölüm alıcıları arasında vergi mükellefi olanlara düzenlenecek faturaların alıcya indirim hakkını engellemeyecek sürede iletilmesi sağlanmalıdır.
 • YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin YMM sunulmak üzere satış faturası örneklerinin hazırlanması sağlanmalıdır.
 • Arsa sahiplerine teslim edilecek bağımsız bölümler için emsal bedelden fatura düzenlenmesi ve arsa bedeline ilişkin aynı tutarda vergi mükellefi olmayan arsa sahipleri adına gider pusulası düzenlenmesi, vergi mükellefi olanlardan ise fatura temin edilmesi gerekmektedir. Kağıt ortamında belge düzenleyen şirketlerin bağımsız bölümlerin tesliminden önce yeterli belge adedinin olup olmadığı araştırılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
 • Bağımsız bölüm içerisinde yer alan ankastre ürünlerin faturada ayrıca gösterilerek %18 oranında KDV hesaplanması sağlanmalıdır.
 • Satış faturaları listeleri internet ortamında yüklenirken UVAT (Ulusal Adres Veri Tabanı) numaraları gerekmekte olup, ilgili belediyeden UVAT (Ulusal Adres Veri Tabanı) numaralarının alınması sağlanmalıdır.
 • İadenin teminat mektubu ile alınmak istenilmesi durumunda mükellefin çalıştığı bankalar ile kredibilitesinin yeterli olup olmadığı hususunda önceden görüşmesi, eksikliklerin giderilmesi gerekliliği hususunda bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Süreç içerisinde ihtiyaç duyulacak diğer bilgi ve belgeler meslek mensubu tarafından incelenerek değerlendirilmelidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.