Doğan Grubu’nda en son sermaye artırımı KAP Açıklaması

Doğan Şirketler Grubu’nun KAP açıklaması şöyle:

”1. Şirketimiz’in 4.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme nedeniyle 2.616.938.288 Türk Lirası’na çıkarılmasına,

  1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme kapsamında karşılanması suretiyle, 2.450.000.000 Türk Lirası’ndan 2.616.938.288 Türk Lirası’na çıkarılması ile ilgili olarak yapılan tetkikte; sermayeye ilave edilen 166.938.288 Türk Lirası’nın 26.08.2014 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, sermaye artırımı işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine,

  2. SPK’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin, “Sermaye artırımlarında satış sonrası işlemler” başlığını taşıyan 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) alt bendi hükümleri doğrultusunda, Esas Sözleşmemizin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlığını taşıyan 7’nci maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gerekli iznin alınmasını ve bilgilendirmenin yapılmasını takiben, genel kurul kararı aranmaksızın on gün içinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine,

  3. Esas Sözleşme’nin 7’nci maddesinde Yönetim Kurulu’na verilen yetki çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak Birleşme sebebiyle yapılan sermaye artırımında arttırılan 166.938.288 Türk Lirası sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 166.938.288 adet payın tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan “Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Doğan Yayın Holding A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu”nda belirlenen değiştirme oranı (0,4863793511) üzerinden, Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine,

  4. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.”

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.