EKSİK GÜN İÇİN SGK CEZALAR YAĞDIRIYOR !

EKSİK GÜN İÇİN SGK CEZALAR YAĞDIRIYOR !

30 günden eksik çalışma durumunda ,eksik gün bildirimi yapılmalıdır. Eksik günler için sadece bildirim yeterli değildir.Ertesi Ayın 23.üne kadar  EK 10 ile idareye Rapor,Sözleşme,belge  sunulmalıdır.

Aksi halde SGK kurumundan işyerinize bir yazı gelmekte ve eksik gün bildirimi ile ilgili evrak istenmektedir.Sözleşme Noter tasdikli olmalı veya ilgili kurumlardan tasdikli olmalıdır gibi taleplerle karşılaşılmaktadır.Taraflar arasında yapılan sözleşme sadece yeterli görülmemektedir.Geriye dönük aylar için PRİM-CEZA –İDARİ PARA CEZASI kesilmektedir.

08.09.1999 tarihli 4447 sayılı Kanun ile başlamıştır. 5510 sayılı Kanunun 86ncı maddesinin dördüncü ve beşinci paragraflarında “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır.Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz. Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.”denilerek uygulamaya devam edilmektedir.

Kurum tarafından mükellef  AF edilmeden , işi kolaylaştırmadan, çözüm için Yol ve yöntem bulmadan, gözünün yaşına bakmadan uygulanmaktadır.

21.08.2013 tarih 28742 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte  Ek-10 verme zorunluluğu devam eden “10(0-9) sigortalının altında çalıştıranlar” işyerleri Ek-10 bildirgesinin ekinde eksik günü kanıtlayan belgelerden sonradan düzenlenebilir nitelikte olanları (ücretsiz izin belgeleri, puantaj kayıtları vb.) aylık prim hizmet belgesinin verilme süresi olan ayın 23 üne kadar Kuruma elden vermesi veya APS, İadeli Taahhütlü ya da taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir.

30 gün az çalışması olanların için verilen Ek-10 belgesinin ekinde,

  1. a)    Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
  2. b)    Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeleri,
  3. c)    Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
  4. d)    Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
  5. e)    Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,

süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

AMAN DİKKAT ,UNUTMA VE GECİKTİRME hakkınız yok.SGK kurumun cevabı PRİM-CEZA olmaktadır.

Ek-10 bildiriminin süresi dışında verilmesi veya süresi içinde verilmesi rağmen eksik gün sebebinin sonradan düzenlenen belgelerden oluşmasına rağmen ekinde vermeyen işyerleri için Kurum tarafından istenilen ek bildirge tebligatının tebliğ olmasından itibaren 1 aylık sürede işveren tarafından ek bildirge verilmesi halinde “Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,”

Eksik günden kaynaklanan ek bildirgenin tebliğ tarihinden 1 aylık süre geçtikten sonra Kurumca resen düzenlenmesi halinde “Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,” idari para cezası uygulanır.

Her iki ceza türünden uygulanacak idari para ceza tutarı aylık asgari ücretin iki katını geçemez.

Piyasada ki beklenti  ise ; SGK Kurumundan  mükellefe karşı daha şefkatli olması ve işvereni dinlemesi ve kanuni ,makul ve mantıklı çözümlerde buluşmalarıdır.

Aksi halde  Mevzuat  Uygulaması çok canlar yakmaktadır.

Uygulamanın ruhu çalışma süresini istismar etmemektir ama Haklı olanla Haksızı kurum ayırt etmeli  herkese    aynı değerlendirme  bulunulmamalıdır.

İşverenler, Muhasebeciler  ve uygulamacılar  EKSİK GUNLER için , SİZ SİZ  OLUN

Dikkatli olun,

SGK Kurumun İşlemi  sonunda

Müşterinizden,

Paranızdan,

İşinizden olabilirsiniz

M.Bilgi.

www.muhsinbilgi.com.tr

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

1 Response

  1. Avatar musa karakaş dedi ki:

    güzel bir site, aydınlatıcı, uyarıcı, hizmet sunucu, sağolun, varolun, bir de biz muhasebecilere, devletin yetkili kurumları bir kulak verse; mesela, bir aylık sskp tahakkuk ettiremedik diye, dünyanın cezasını kesmezse, vergi ve sgk. kanunlarımız daha esnek olsa, kümesteki tavuğu değil, dışardaki tavuklara söz geçirebilse…