TASFİYEYE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİLİ KAYIT İŞLEMLERİ

TASFİYEYE GİRİŞ
Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
Genel Kurul kararı (noter onaylı iki nüsha) Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli
___________________________________LİMİTED ŞİRKETİ
Karar Tarihi:
Karar No:
Katılanlar:
1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden  tasfiye haline girmesine;
2. Şirket Müdürü ___________’ ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,

3. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu __________ adresinde ikamet eden ___________ ‘ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.
Ortak
İmza Ortak
İmza

Dikkat: Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır
Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.
Tasfiye memurunun ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ ne                           Tarih: … / … / …….
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün …………………… sicil numarası ile kayıtlı bulunan, …………………………………………………………………..…………………… ünvanlı şirketin …………………………. Tarih ve …………… sıra nolu ……………… kurul kararı ile ………………………………….. şirketine………………….…………….. olarak atandım.Görevi kabul ettiğimi beyan eder gereğini bilgilerinize arz ederim.
TC/Vergi Kimlik No :                                                                  imza
Adı Soyadı:
Yerleşim Yeri:
Not 1 : Görev/ yetki dağılım kararı ve/veya imza beyanı ibraz edilen durumlar dışında , beyandaki imzanın noterce tasdiki gereklidir.
Tasfiye memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

TASFİYE HALİNDE ……………………….……………………………ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün …………….…………. sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz …. / ….. / ……. tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı
…. / ….. / …….. tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte …………………………………………………………………………………………… adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.
Tasfiye Memuru
Kaşe ve İmza
VERGİ DAİRESİ MÜRACAAT İŞLEMLERİ

1.        Dilekçe ( Dilekçede tasfiye memurlarının kim olduğu ve tasfiye adresi yazılacak.)
2.        Noter tasdikli ortaklar kurul kararı ( 1 adet)
3.        İmza sirküleri (Tasfiye Memuruna ait)
4.        Üç defa yayınlanmak üzere alacaklılara davet ilanı
5.        Tasfiyeye giriş sicil gazetesi
6.        Tasfiye giriş bilançosu
Ayrıca şu hususlara dikkat edilmeli;

1- Tasfiyeye girmeden önce hesap planlarınızdaki borç ve alacakları mümkün olduğu         kadar tasfiye ediniz.
2-   Tasfiyeye girmeden önce mümkünse demirbaşlarınızı vb M. Duran varlıklarınızı satınız.

3- Tasfiye işlemlerine başlamadan önce aynı yıl içerisinde olsa bile tasfiye dönemi için yeni bir defter (yevmiye+kebir+envanter)tasdik ediniz veya o yılın defterine ara tasdik yapıp tasfiye dönemi kayıtlarınızı buraya işlenmesi gerekiyor.

4-   Tasfiye’ye girdiğiniz tarihten itibaren; tasfiyeye giriş tarihini takip eden dördüncü ayın 1 inden 25’ine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine, Tasfiye öncesi döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.
Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Örnek 6:
Kurumun tasfiyeye giriş tarihi………………………………………. : 4/6/2006
Tasfiyenin sonuçlandığı tarih……………………………………….. :15/4/2008

Kıst dönem için beyanname verme süresi (1/1/2006 – 3/6/2006)      :  1-25/10/2006
I. Tasfiye dönemi için beyan. verme süresi (4/6/2006– 31/12/2006) :  1-25/04/2007
II. Tasfiye dönemi için beyan. verme süresi (1/1/2007–31/12/2007) :  1-25/04/2008
III. Tasfiye dönemi için beyan.  verme süresi (1/1/2008–15/4/2008) :     15/05/2008
Bu şekilde verilecek olan beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi de eklenecektir.
5- Bir yıllık tasfiye sürecinde tüm beyannamelerinizi (KDV varsa Muhtasar ve Ba,Bs Formları  ) verilmesi gerekiyor.

6-  Tasfiye döneminde tasfiye işlemleri ile alakalı geçici vergi beyannamesi verilmez.

 

 

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.