YILLIK İZİN 10 GÜNDEN AZ SÜRELERE BÖLÜNÜRSE İZİN KULLANILMAMIŞ SAYILIR MI?

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
(Esas: 2013/17206 Karar: 2014/692 Karar Tarihi: 21.01.2014)
Karar:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benim-senmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle da-yandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdi-rinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazla-rının reddine.
2-Davacı vekili, davacının 25.08.2009-15.10.2010 ta-rihleri arasında çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin kanuna aykırı olarak dereden kum çıkarmaya zorlan-ması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının sebepsiz yere işten ayrıldığını, fazla çalışma yapmadığını davanın reddine karar veril-mesini istemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. So-mut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda da-vacının 2 yıl 2 ay 22 gün çalıştığı belirtilerek 28 gün üzerinden yıllık izin alacağı hesaplanmıştır. Bilirkişi 10 günden az kullandırıldığından 1 ve 2 günlük izin sürele-rini mahsup etmemiş, Mahkemece de kısa süreli izinle-rin mazeret izni niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.
Davacının 25.08.2009-15.10.2010 tarihleri arasında 1 yıl 1 ay 22 gün çalıştığı bilirkişi tarafından kıdem tazmi-natı hesabında başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak gösterildiği halde yıllık izin hesabında maddi hata yaparak davacının 2 yıl 1 ay 22 gün hizmeti bulun-duğu yanılgısıyla 2 yıl üzerinden hesaplama yapılmıştır. Karar bu yönden hatalıdır.
4857 sayılı Yasanın 56/3. maddesine göre yıllık izin sürelerinin 10 günden aşağı bölünemeyeceği belirtil-miştir. Ancak, 10 günden
az sürelerle yıllık izin kullanma taleplerinin davacı işçi-den geldiği anlaşılmakla TMK’nın 2. maddesine göre herkes haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan ve bir hakkın kötüye kullanılması-nı hukuk düzeni korumayacağından süreler 10 günden az olsa da yıllık izinden mahsup edilmelidir. Yıllık izin hesabında çalışma sürelerinin hatalı esas alınması ve kullanılan izin sürelerinin düşülmemesi hatalı olup, bozma nedenidir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı neden-lerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 21.01.2014 gününde oybirli-ği ile, karar verildi.
Ancak, 10 günden az sürelerle yıllık izin kullanma taleplerinin davacı işçi-den geldiği anlaşılmakla TMK’ nın 2. maddesine göre herkes haklarını kul-lanırken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan ve bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağından süreler 10 gün-den az olsa da yıllık izinden mahsup edilmelidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.