Hisse Senedin de Vergi Var mı ?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 80-82. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar, 1. Vergi Mevzuatımızda hisse değişiminden veya satışında elde edilen Değer artış kazançları, 2. Arızi kazançlardır. Değer artış kazançları olarak değerlendirilir.

Hangi durumda vergiye tabidir ?

İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabi olacaktır. Bedel ödemeksizin elde edilenler (örneğin veraset veya hibe yoluyla iktisap edilen hisse senetleri) ile tam mükellef kurum olan şirketlerin hisse senetlerinin en az iki yıl süre ile elde tutulmuş olması koşuluyla bunların satışından elde edilen gelirler vergiye tabi olmayacaktır. Bu gelirler için beyanname verilmeyecektir. Hemen belirtelim ki, iki senenin altında elde tutulan hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar vergiye tabi olacaktır.

Bilindiği üzere hisse satış kazancı istisnası limitet şirketler için geçerli değildir. Çünkü limitet şirketlerin kanunen hisse senedi ya da ilmühaber çıkartması Türk Ticaret Kanunu’na göre mümkün değildir. DİKKAT! Anonim şirkete dönüşmek bu nedenle önem arz etmektedir. En az iki yıl elde tutulan bir anonim şirketin hisselerini elinden çıkaran biri bu işten 10.000.000 TL kazansa dahi bir TL bile vergi ödemeyecektir. Ancak bir limitet şirketin hisse satışından doğan kazaçlar vergiye tabi olacaktır. 1 Ocak 2006’dan sonra iktisap edilen hisse senetleri alım satım kazançlarının vergilendirmesi için öncelikle sahip olunan hisse senedinin ilgili olduğu şirketin tam mükellef kurum olup olmadığına ve SPK/BİST kapsamında faaliyette bulunup bulunmadığına bakılıyor.

İstanbul Borsası’nda (BİST) işlem gören ve tam mükellef kurumlara ait olan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda,bu hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi olmayacaktır.hisse senetleri bir yıldan önce elden çıkartılırsa tevkifat söz konusu olacaktır, ancak bu oran Bakanlar Kurulu’nca sıfır olarak belirlenmiştir.Tam mükellef kurumlara ait olup BİST’te işlem görmeyen hisse senetlerinin banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elden çıkartılması halinde GVK’nın Geçici 67/1’inci fıkrasına göre işleme aracılık eden banka ve aracı kurumlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Ancak Bakanlar Kurulu bu oranı tam ve dar mükellef gerçek kişiler için 0 (sıfır) olarak belirlemiştir. SPK kurul kaydına alınmamış ve İMKB’de işlem görmeyen hisse senetlerinin (ivazlı iktisap edilmiş) 2 yıldan önce elden çıkartılması halinde GVK’nın 80/1 maddesi gereğince değer artışı kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde değer artışı kazancının hesaplanmasında hisse senedi iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere ÜFE (ÜFE artış oranının %10’un üzerinde olması şarttır) artışı oranında artırılarak maliyet bedeli bulunacak ve satış bedelinden düşülmek suretiyle kazanç hesaplanacaktır.BİST’te işlem gören dar mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin elden çıkartılmasında tam mükellef kurumlarda olduğu gibi 1 yıl süre ile elde tutma şartı bulunmamaktadır.Borsa İstanbul’da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80’inci maddesi hükümleri uygulanmıyor.

Şimdi Borsada hisse senedi almak türkiyenin şirketlerine katkı sağlamak ve geleceğe yatırım yapmak zamnaı hemde vergisiz şekilde

Borsa istanbul uzun vadede  karlı yatırım yapma  ve kazanç sağlama alternatifidir.hem de vergisiz şekilde

Mart ayında şahısların yıl içinde elde ettikleri gelirlerinin bildirdiği aydır.Genel vergi oranı  %20   iken borsada %0 lara kadar inmektedir.Tercih ve takdir yatırımcınındır

 

You may also like...